Piotr Dobrowolski
Kategoria:

pomóż dzieciom

 Koleżanki i Koledzy !

Już po raz kolejny organizujemy
w naszej szkole akcję:

POMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ,

z myślą o dzieciach z rodzin potrzebujących pomocy oraz domów dziecka.

Zachęcamy wszystkich uczniów oraz pracowników szkoły

do zaangażowania się w akcję, która trwa:

do 15 grudnia 2018 r.

Dary takie jak:

żywność /mąka, kasza, ryż, makarony, cukier, konserwy, słodycze,czysta odzież, obuwie, zabawki, kompletne gry, maskotki, środki czystości, artykuły papiernicze, książki oraz przybory szkolne

- prosimy przynosić do biblioteki szkolnej

Wychowawców prosimy o uwrażliwienie uczniów
na potrzebę pomocy innym.

Wszystkim ofiarodawcom

DZIĘKUJEMY!!!

Szkolne koło Wolontariatu PCK

Piotr Dobrowolski
Kategoria:

REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU i PCK

I. Postanowienia ogólne

1. Wolontariat to bezpłatna, dobrowolna i świadoma działalność wykraczająca poza relacje rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

2. Szkolne Koło Wolontariatu powstało z inicjatywy Rady Wolontariatu przy Samorządzie Uczniowskim oraz uczniów i jest formą pomocy osobom potrzebującym wsparcia i opieki.

3. Szkolne Koło Wolontariatu jest grupą działającą bezpłatnie i otwartą na wszystkie osoby wyrażające chęć pomocy innym.

4. Koło działa na terenie naszej szkoły pod nadzorem Dyrekcji.

5. Opiekę nad Kołem sprawują nauczyciele - koordynatorzy.

II. Członkowie

1. Wolontariuszem Szkolnego Koła Wolontariatu i PCK może być każdy uczeń wyrażający chęć pomocy potrzebującym.

2. Wolontariusz wykonuje wszelkie zadania dobrowolnie, za zgodą rodziców/prawnych opiekunów (zał.1).

3. Wolontariusz ma prawo do:

 • zgłaszania własnych inicjatyw oraz pomysłów dotyczących działań Koła,
 • wypowiedzenia członkostwa w Kole w dowolnym czasie,
 • promocji idei wolontariatu w szkole i najbliższym otoczeniu.

4. Wolontariusz ma obowiązek:

 • uczestnictwa w warsztatach i spotkaniach organizowanych przez koordynatorów,
 • aktywnego angażowania się w działania związane z wolontariatem,
 • prowadzenia karty aktywności wolontariusza, (zał.2)
 • sumiennego wywiązywania się z podjętych obowiązków.

III. Zadania koordynatorów

1. Planowanie rodzaju działalności i harmonogramu pracy uczniów - wolontariuszy.

2. Nawiązywanie kontaktu i współpracy z instytucjami potrzebującymi wsparcia.

3. Ustalanie terminów spotkań wolontariuszy.

4. Reprezentowanie wolontariuszy.

5. Przyjmowanie i odwoływanie członków Koła.

6. Kontakt z Dyrekcją Szkoły.

7. Animacja, monitorowanie działań uczniów, dobieranie zadań.

IV. Cele i sposoby działania

1. Celem Koła jest rozwijanie wśród młodzieży szkolnej postawy wrażliwości na potrzeby innych, zaangażowania, życzliwości i bezinteresowności.

2. Celem Koła jest także włączanie uczniów w działalność wolontariacką na rzecz potrzebujących.

3. Koło wspiera inicjatywy uczniów na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego.

4. Koło prowadzi szkolenia i warsztaty dla członków, dba o ich nieustanny rozwój.

5. Koło przynajmniej raz do roku organizuje spotkanie podsumowujące.

6. Do form działania Koła można zaliczyć:

 • pomoc w odrabianiu lekcji w bibliotece szkolnej,
 • pomoc młodszym uczniom na stołówce szkolnej,
 • pomoc w pracy nauczycielom biblioteki szkolnej,
 • zbiórki darów rzeczowych.
 • zbiórki pieniędzy do puszek,
 • udział w akcjach charytatywnych,
 • udział w wydarzeniach kulturalnych – koncerty, spektakle, przedstawienia,
 • pomoc seniorom, wspólne spędzanie czasu,
 • promocję wolontariatu w lokalnym środowisku,

V. Nagradzanie wolontariuszy

1. Pochwała koordynatora z wpisem do karty.

2. Pochwała Dyrektora Szkoły.

3. Powierzenie coraz bardziej odpowiedzialnych zadań.

4. List gratulacyjny do Rodziców.

VI. Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje wszystkich członków Szkolnego Koła Wolontariatu.

2. Zmiana regulaminu powinna być zatwierdzona przez członków Koła.

3. Rozwiązania Koła może dokonać tylko Dyrekcja Szkoły.

4.Rezygnacja z wolontariatu może nastąpić na pisemną prośbę ucznia. W przypadku łamania przez wolontariusza obowiązującego Regulaminu lub Statutu Szkoły (prawa
i obowiązki ucznia) – taki uczeń zostaje skreślony z listy wolontariuszy.

5. Wolontariusze obchodzą 5 grudnia Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.

6. Rada Wolontariatu przy Samorządzie Szkolnym aktywnie wspiera działania Koła.

Nauczyciele -koordynatorzy:

Teresa Hamryszczak

Dorota Nurzyńska