Piotr Dobrowolski
Kategoria:

Szanowni Rodzice i Opiekunowie !

W menu bocznym strony przedstawiamy zaktualizowany harmonogram   konsultacji  w roku szkolnym 2019/2020. Spotkanie wcześniej umówione z rodzicem za pośrednictwem dziennika elektronicznego Vulcan. Miejsce spotkania zostanie doprecyzowane indywidualnie.

Piotr Dobrowolski
Kategoria:

ksiga pamitkowa stulecia niepodlegoci 18 20191112 2098331689          

             W bieżącym roku szkolnym, z okazji 101. rocznicy odzyskania Niepodległości, Księga Pamiątkowa Stulecia Niepodległości Polski  „Stu Polaków na Stulecie Niepodległości” Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie została wypożyczona Filii nr 24 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie, ul. Juranda 7. Wyłożeniu Księgi w Bibliotece towarzyszy okolicznościowa wystawka plakatów.

            Przypomnijmy, że w ubiegłym roku szkolnym Księga była prezentowana w czasie Dnia Otwartego Szkoły oraz wyłożona w miesiącach maj-czerwiec w Filii nr 26 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie, ul. Leonarda 16.

           Księga przedstawia 100 plansz formatu A2 poświęconych najbardziej zasłużonym dla Ojczyzny Polakom, wybranych w drodze konkursu, w którym wzięło udział kilkuset uczniów naszej Szkoły. Wybrane prace połączono w oprawną Księgę Pamiątkową Stulecia Niepodległości Polski. 

KSIĘGA:klik

Zapraszamy do galerii

R.S.

Piotr Dobrowolski
Kategoria:

Agnieszka Chrapowicka

Psycholog szkolny

Udzielam pomocy psychologicznej wszystkim, którzy takiej pomocy potrzebują.

Prowadzę działania w zakresie:

- pracy indywidualnej z uczniem przeżywającym trudności (m.in. w zakresie radzenia sobie z emocjami, nawiązywania prawidłowych relacji społecznych, niepowodzeń szkolnych, czy trudności związanych z sytuacją kryzysową);

- wsparcia uczniów chcących rozwijać swoje talenty i możliwości;

- pracy grupowej z uczniami mającej na celu rozwijanie kompetencji społecznych;

- konsultacji dla rodziców w zakresie wsparcia dzieci w prawidłowym rozwoju;

- udzielania informacji i kierowania do właściwych placówek i miejsc wsparcia;

- współpracy z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny;

- wsparcia uczniów i ich rodziców w wyborze dalszej ścieżki kształcenia.

 

GODZINY PRACY W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Poniedziałek, Środa, Piątek 9:30-13:30

Wtorek, Czwartek 12:30-16:30

W tym zajęcia indywidualne i grupowe z uczniami

Kontakt:

osobisty: pokój nr 1

telefoniczny: 81 525-22-84 w. 16

e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Drogi Uczniu, przyjdź jeśli:

 • odczuwasz potrzebę rozmowy na tematy, które Cię nurtują;
 • potrzebujesz porady w sprawie, budzącej w Tobie jakieś wątpliwości;
 • poszukujesz rozwiązań trudnej sytuacji, w jakiej się znalazłeś. 

 

Drogi Rodzicu

Można się do mnie zwracać o poradę lub konsultację w każdej sprawie dotyczącej dziecka. Zwłaszcza tej problemowej, związanej z jego funkcjonowaniem w domu i szkole, kiedy niepokoją Państwa, np.:

 • trudności w nauce bądź inne niepowodzenia szkolne doświadczane przez córkę/syna;
 • nagłe, niekorzystne zmiany w zachowaniu dziecka lub jego zdrowiu;
 • trudności w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami, nauczycielami, rodziną lub gdy te relacje nie są takie, jakimi być powinny;oraz inne problemy, z jakimi zechcecie do mnie przyjść.
Piotr Dobrowolski
Kategoria:

KLAUZULA INFORMACYJNA MONITORINGU WIZYJNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 38 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W LUBLINIE

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. U.UE.L. z 2016 r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 38 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie, w imieniu którego obowiązki administratora sprawuje dyrektor jednostki;  dane adresowe: Pana Wołodyjowskiego 13 , 20-627 Lublin.
 2. Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez: email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. lub pisemnie na adres Administratora danych.
 3. Monitoring na terenie Szkoły Podstawowej nr 38 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie jest stosowany w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrona mienia szkoły.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w związku ze stosowaniem monitoringu jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 108a ustawy z dnia  14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).
 5. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane następującym podmiotom:
 • podwykonawcom, czyli podmiotom, z usług których korzysta jednostka przy ich przetwarzaniu – (np. podmiotom świadczącym usługi w zakresie ochrony osób i mienia). Podmioty te przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy i tylko zgodnie z poleceniami administratora.
 • podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 1. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 2. Nagrania obrazu zawierające dane osobowe przetwarzane są wyłącznie do celów dla których zostały zebrane i przechowuje przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.  Po upływie okresu, o którym mowa w zdaniu poprzednim uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu, z wyjątkiem sytuacji w których nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 3. Pani/Pana dane nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
 4. Przebywanie na terenie objętym monitoringiem, spowoduje automatyczne pozyskanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora.
 5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:  
  1. prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 16 RODO;
  3. prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO;
  4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
  5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO;
  6. prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych w przypadkach określonych w art. 20 RODO;
  7. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
 1. Spis miejsc, w których zainstalowane są elementy systemu monitoringu oraz miejsce ich zapisu, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 • § 6

W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedura ostateczną decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły. Procedura może ulec zmianie w zależności od zaistniałej sytuacji.

 • § 7

Regulamin monitoringu dostępny  jest  na  stronie  internetowej  Szkoły Podstawowej nr 38
im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie

 • § 8

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 38 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie.

Piotr Dobrowolski
Kategoria:

zakoczenie roku klas osmych 11 20190705 1815062070

Gdyby życie uczniów  klas ósmych  porównać do morza, to przez dwa ostatnie lata nauki byłoby  niespokojne i pełne niespodzianek. Gdyby zaś naszą szkołę porównać do okrętu, to 19 czerwca 2019 r., kończąc naukę, ósmoklasiści  dobili do brzegu - ważnego etapu w ich życiu.

Przed nimi nowe  wyzwania -  nowe szkoły, nowi znajomi i nowe wybory, dlatego też życzymy Wszystkim na tej drodze pomyślnych wiatrów.

Zanim pożegnaliśmy jednak naszych absolwentów, jeszcze kilka słów na temat akademii. Odbyła się ona 18 czerwca 2019 r. o godzinie 17 w sali gimnastycznej. Były przemówienia,  uroczyste ślubowanie, wręczenie dyplomów wzorowego ucznia oraz listów gratulacyjnych dla rodziców, nagrody, podziękowania, były także łzy… .

 Potem przyszedł czas na krótką część artystyczną - podsumowanie na wesoło ostatniego roku nauki. Akademię poprowadzili – Julka Przywecka  oraz Franciszek Zadroga z klasy 8 a, w chór grecki, który dopowiadał, komentował, śpiewał, wcielili się uczniowie z klasy 8 b oraz Bartek Stalęga z klasy 8c. 

Niespodzianką dla wszystkich  było  brawurowe wykonanie motywu muzycznego z  utworu „Piraci z Karaibów”. Na instrumentach zagrała rodzina Bieleckich: na klawiszach- p. Ania, na skrzypcach- Ola i Jasiek, na wiolonczeli - Basia, a mały pirat Kostek nadzorował całość. Za nagłośnienie ostatniego utworu był odpowiedzialny pan Konrad Bielecki. W rolę groźnych piratów i piratek wcielili się - pan Dyrektor Mirosław Wójcik, pan Wicedyrektor Jerzy Jarosiński oraz wychowawczynie klas ósmych, czyli panie - Anna Łukaszuk, Małgorzata Stolarczyk, Magdalena Piasecka oraz Jolanta Kwiatkowska. Na koniec uczniowie wraz z nauczycielami zatańczyli słynny taniec belgijski (VIDEO). To było niezapomniane przeżycie…

Zapraszamy do galerii

A.Ł.

Piotr Dobrowolski
Kategoria:

 20190615 131603

Z dumą informujemy, iż Szymon Mołdach z klasy VA zajął pierwsze miejsce w XIX Ogólnopolskim Pucharze Dzieci w Karate Tradycyjnym Wrocław 2019. Startując w swojej konkurencji kata indywidualne dla dzieci ze stopniem zaawansowania  3-1 KYU, zajął pierwsze miejsce, zyskując tym samym  tytuł Mistrza Polski. Jest to największa impreza sportowa w roku dla zawodników w wieku 5-13 lat  trenujących karate . W wydarzeniu brało udział ponad 1000 zawodników .

Szymon jest zawodnikiem Klubu Karate Tradycyjnego Chidori i trenuje pod okiem Sensei Pawła Pieleckiego.

Serdecznie gratulujemy Szymonowi  i życzymy dalszych sukcesów!

Zapraszamy do galerii

A.C.