Piotr Dobrowolski

 

 

Najważniejsze informacje dotyczące rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

 

Zasady: Kandydat do klasy pierwszej wypełnia wniosek rekrutacyjny, w którym wskazuje maksymalnie 3 szkoły ponadgimnazjalne (z dowolną ilością klas w tych szkołach), w kolejności przez siebie preferowanej. Wniosek rekrutacyjny można będzie wypełnić od 8 kwietnia korzystając ze strony internetowej https://lubelszczyzna.edu.com.pl/ (wydrukowany z systemu) i podpisany przez rodziców wniosek rekrutacyjny należy złożyć w szkole pierwszego wyboru do dnia 15 maja godz. 14:00 

Strona rekrutacyjna będzie działać od 23 marca , pojawi się wtedy zakładka: oferta szkół 

Nasza szkoła wprowadza dane osobowe kandydatów (dokonuje rejestracji w systemie), uczniowie otrzymują od wychowawców login i hasło do swojego konta (po 8 kwietnia). W zakładce ,,Przewodnik". Opisano w nich szczegółowo kolejne kroki postępowania i najważniejsze terminy związane z rekrutacją. Pierwszy z przewodników przeznaczony jest dla kandydata rejestrowanego przez gimnazjum/szkołę podstawową, a drugi dla kandydata rejestrującego się samodzielnie. W zakładce ,,Oferta szkół" zawarto opisy poszczególnych szkół i oddziałów. Można kandydować najwyżej do 3 szkół, ale nie ma ograniczenia co do ilości oddziałów w tych szkołach!!! Im więcej oddziałów w nich zostanie wybranych, tym większą szansę na to, aby zostać zakwalifikowanym do jednej z nich. Wyboru preferencji uczniowie będą mogli dokonywać w dniach 8.04. - 15.05. godz. 14.00. Po dokonaniu wyboru należy wydrukować wniosek z systemu, podpisać przez kandydata i rodzica i zanieść do szkoły pierwszego wyboru

Program działa tak, że przydziela kandydata do możliwie najwyższej preferencji na liście oddziałów ustalonej przez niego w systemie, biorąc pod uwagę zgromadzone przez kandydata punkty w procesie rekrutacji. System przydzieli kandydata tylko do jednego oddziału w jednej szkole, dlatego tak ważne jest, aby wybór i kolejność oddziałów były naprawdę przemyślane.

W zakładce ,,Statystyki" zawarte są informacje o ilości osób, które wybrały dany oddział w swoich preferencjach (liczby te są uaktualniane na bieżąco).Dane w pozostałych zakładkach umieszczane będą w późniejszym etapie rekrutacji

Kandydaci do szkół technicznych lub zawodowych, oprócz wniosku rekrutacyjnego dostarczają do szkoły pierwszego wyboru zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania danego zawodu. Badania wykonywane są bezpłatnie w Ośrodkach Medycyny Pracy.

Badania kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych wykonywane są bezpłatnie, na bieżąco w dniu zgłoszenia, w Poradniach Medycyny Pracy WOMP CP-L w Lublinie:

 1. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno - Lecznicze w Lublinie,

Filia Nr 1, ul. Nałęczowska 27, 20-701 Lublin, tel. 81 5330034, w godz. 10.00 - 16.00

Filia Nr 2, ul. Nowy Świat 38 Blok B, 20-418 Lublin, tel. 81 5340741, w godz. 9.00 - 16.00

Przypominamy, że uczniowie do 16 r. ż. obowiązani są zgłaszać się na badania pod opieką Rodzica lub Opiekuna prawnego. Uczeń powinien zabrać ze sobą:

• skierowanie na badanie (wystawione i opieczętowane przez szkołę – gimnazjum

• kartę informacyjną ze szpitala lub poradni specjalistycznych jeżeli uczeń korzystał z takiego leczenia,

• okulary, jeżeli uczeń nosi okulary,

• jeżeli uczeń posiada dodatkowe wyniki badań, należy je zabrać ze sobą.

Badania lekarskie przeprowadzane będą wyłącznie na podstawie skierowania placówki dydaktycznej – skierowanie do pobrania w sekretariacie naszej szkoły, na podstawie wydruku wniosku wyboru szkół z systemu.

 

Kandydaci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy ubiegają się

o przyjęcie do szkoły ogólnodostępnej, stosują się do zasad określonych powyżej.

Kandydaci do oddziałów dwujęzycznych lub sportowych

Kandydaci do oddziałów dwujęzycznych lub sportowych, zgodnie z regulaminem rekrutacji do tego typu oddziału, muszą przystąpić do sprawdzianu umiejętności kierunkowych.

Wprowadzanie ocen końcoworocznych i osiągnięć kandydatów do sytemu

- oceny i osiągnięcia wprowadza do systemu oraz uwierzytelnia wyznaczony pracownik szkoły. Kandydaci zarejestrowani przez szkoły prowadzone przez Gminę Lublin nie dostarczają do szkół ponadgimnazjalnych kopii dokumentów.

Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia i list niezakwalifikowanych Termin: 4 lipca. godz. 10:00

Potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego do szkoły ponadgimnazjalnej, do której kandydat został zakwalifikowany. Termin: 04.07.2019 do 08.07.2019r. do godz. 14:00

Uwaga: Brak dostarczenia oryginału dokumentów oznacza rezygnację z miejsca w danej szkole i umieszczenie kandydata na liście niezakwalifikowanych do żadnej szkoły.

Publikacja list przyjętych oraz list wolnych miejsc Termin: 12 lipca. 2019 do godz. 10.00

Rekrutacja uzupełniająca od 12 lipca

UCZNIOWIE, KTORZY NIE BĘDĄ REKRUTOWALI SIĘ DO SZKOŁY W SYSTEMIE REKRUTACJI ELEKTRONICZNEJ SKŁADAJĄ W SEKRETARIACIE SZKOŁY OŚWIADCZENIA RODZICA O REZYGNACJI Z UDZIAŁU W REKRUTACJI ELEKTRONICZNEJZ PODANIEM INFORMACJI, DO JAKIEJ SZKOŁY BĘDĄ UCZĘSZCZALI

 

Kryteria przyznawania punków rekrutacyjnych

(ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego (Dz. U. z dnia 21 marca 2017 r poz 610.)

 • § 3.W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty, o którym mowa w art. 134 ust. 2 pkt 1,art. 137 ust. 6 pkt 1, art. 140 ust. 3 pkt 1 i art. 143 ust. 3 pkt 1 ustawy – Prawo oświatowe:

1) wynik przedstawiony w procentach z:

 1. a) języka polskiego,
 2. b) matematyki

– mnoży się przez 0,3;

 • § 4 w przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, o których mowa w art. 134 ust. 2 pkt 2, art. 135 ust. 4 pkt 1, art. 137 ust. 6 pkt 2, art. 139 ust. 2 pkt 2, art. 140 ust. 3 pkt 3 i art. 143 ust. 3 pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe, wymienionych odpowiednio na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, świadectwie promocyjnym do klasy VII

szkoły podstawowej lub świadectwie ukończenia branżowej szkoły I stopnia, za oceny wyrażone w stopniu:

1) celującym – przyznaje się po 18 punktów;

2) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;

3) dobrym – przyznaje się po 14 punktów;

4) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;

5) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

 • § 5. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem,

w art. 134 ust. 2 pkt 3, art. 135 ust. 4 pkt 2, art. 137 ust. 6 pkt 3, art. 139 ust. 2 pkt 3, art. 140 ust. 3 pkt 4 i art. 143 ust. 3 pkt 3 ustawy – Prawo oświatowe, przyznaje się 7 punktów

 • § 6. 1. W przypadku przeliczania na punkty kryterium, o którym mowa w art. 134 ust. 2 pkt 4 lit. a, art. 135 ust. 4 pkt 3 lit. a, art. 137 ust. 6 pkt 4 lit. a, art. 140 ust. 3 pkt 5 lit. a i art. 143 ust. 3 pkt 4 lit. a ustawy – Prawo oświatowe, za:

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

 1. a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 2. b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 3. c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy o systemie oświaty:

 1. a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
 2. b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
 3. c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 1. a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 2. b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 3. c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 4. d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
 5. e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 6. f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy o systemie oświaty:

 1. a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
 2. b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
 3. c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
 4. d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
 5. e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
 6. f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 1. a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
 2. b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,
 3. c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
 4. d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
 5. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi

18 punktów.

 • § 7. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, o których mowa w art. 134 ust. 2 pkt 4 lit. b, art. 135 ust. 4

pkt 3 lit. b, art. 137 ust. 6 pkt 4 lit. b, art. 140 ust. 3 pkt 5 lit. b i art. 143 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy – Prawo oświatowe, przyznaje się 3 punkty.

 • § 8. 1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

 1. a) celującym – przyznaje się po 30 punktów,
 2. b) bardzo dobrym – przyznaje się po 25 punktów,
 3. c) dobrym – przyznaje się po 20 punktów,
 4. d) dostatecznym – przyznaje się po 10 punktów,
 5. e) dopuszczającym – przyznaje się po 5 punktów;

2) języka obcego nowożytnego i jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty, oceny wyrażonej w stopniu:

 1. a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
 2. b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
 3. c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
 4. d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
 5. e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.
 6. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1, oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z danego przedmiotu, z którego przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty oraz którego dotyczy zwolnienie.

INFORMACJE O OSIĄGNIĘCIACH WPISUJE DO SYSTEMU WYCHOWAWCA, DYPLOMY, ZAŚWIADCZENIA POTWIERZDAJĄCE PRAWO DO WPISANIA NA ŚWIADECTWO NALEŻY DOSTARCZYĆ DO WYCHOWAWCY NAJPÓŹNIEJ DO 9 CZERWCA.

Ważne przy uzupełniniu danych do systemu !!!

Informację należy przekazać wychowawcy

Art. 20b

Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o:

1) wielodzietności rodziny - oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci;

2) samotnym wychowywaniu dziecka - oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

Zarządzenia Kuratora Oświaty dotyczące zasad rekrutacji dostępne od adresem : https://www.kuratorium.lublin.pl/?m=55&ms=119

Bieżące ważne informacje będą przekazywane bezpośrednio rodzicom i uczniom przez Dziennik elektroniczny, proszę o systematyczne sprawdzanie wiadomości. Osobami bezpośrednio odpowiadającymi za rekrutację są p. wicedyrektor Jerzy Jarosiński, p. Urszula Popielewicz –pracownik sekretariatu oraz p. Marcin Stec od strony informatycznej i p. Anna Gozdalska - Koazk doradca zawodowy.