Piotr Dobrowolski

KALENDARZ SZKOLNY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Terminy zaplanowanych działań w trakcie roku szkolnego mogą ulegać zmianie !

 

WYDARZENA TERMINY ZAPLANOWANE DZIAŁANIA
WRZESIEŃ    
Inauguracja roku szkolnego2018/2019

3.09.2018

poniedziałek

godz. 8.00 - akademia dla uczniów  klas II-IV sali

                        gimnastycznej i spotkanie z wychowawcami

10.00  msza święta /przywitanie nowego proboszcza

godz. 11.30 - akademia dla uczniów  klas V-VIII w sali

                        gimnastycznej i spotkanie z wychowawcami

godz. 13.00 przywitanie uczniów klas I  w sali  

gimnastycznej i spotkanie z  wychowawcami

Apele porządkowe

6.09.2018

(czwartek)

Klasy IV-VIII

 

7.09.2018

(piątek)

Klasy

I-III

 

79 rocznica wybuchu

II wojny światowej

1.09.2017

17.09.2017

Rocznica wybuchu II wojny światowej oraz agresji ZSRR na Polskę  tematem zajęć lekcyjnych z języka polskiego, historii, godzina wychowawczej        

Dekoracje w  salach i na korytarzu szkoły

Spotkania  z rodzicami –

rozpoczęcie  w sali gimnastycznej spotkaniem z Dyrekcją szkoły

11.09.2018

(wtorek)

godz.16.30

I-IV

godz. 18.00
IV-VIII

1.Przedstawienie raportu z  nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2017/2018

2.Poinformowanie rodziców o obowiązującym statucie szkoły, WSO, strategii działań wychowawczych.

3.Nowe akty prawne , zmiany w statucie szkoły

4.Poinformowanie rodziców o dokonanych i zamierzonych remontach w szkole.

5.Zapoznanie rodziców z WSO, programem wychowawczym szkoły, poinformowanie o trybie i warunkach podwyższenia przewidywanej oceny semestralnej i końcoworocznej z zajęć edukacyjnych i zachowania.

Rodzice potwierdzają ten fakt podpisem , a oświadczenie złożone jest w dokumentacji wychowawcy.

7. Wybór trójek klasowych i przedstawiciela do Rady Rodziców - protokoły

8..Zapoznanie z terminami zebrań, konsultacji nauczycieli

9..Zapoznanie z organizacją roku szkolnego 2018/19
( dni wolne od zajęć lekcyjnych)

10.Zapoznanie z organizacją konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty.( str. internetowa KO-I dekada września)

11.Sprawdzić czy dane  osobowe przekazane do sekretariatu : adres uczniów i rodziców ( zameldowanie – zamieszkanie) , ustalenie rejonów nie uległy zmianie.!

12.Uzpełnić zgody  rodziców uczniów klas I  na przetwarzanie danych osobowych oraz życzenia zorganizowania zajęć z religii na okres nauki w szkole podstawowej,

13. Przekazać rodzicom, że udział w zajęciach wdż  jest obowiązkowy. Rodzic może złożyć pisemną rezygnację z udziału dziecka w tych zajęciach

Spotkanie Dyrektora

z  organami szkoły

wg. planu

Spotkanie z Samorządem Uczniowskim.

Spotkanie z Radą Rodziców SP38

78 Rocznica Obrony Lublina

14.09.2018

Uczestniczenie pocztu sztandarowego szkoły w  mszy świętej i przemarsz pod pomnik Obrońców Lublina.
Dyskoteka z okazji Dnia Chłopaka

27.09.2018

(czwartek)

17.30-20.00

Dyskoteka organizowana przez Samorząd Uczniowski

Dla uczniów klas IV-VIII

Konkursy przedmiotowe

do  28.09.2019

Zgłoszenie do wicedyrektora szkoły przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów uczniów deklarujących udział  w konkursach przedmiotowych:

- zgłoszenie uczestników do etapu szkolnego

Powołanie komisji do przeprowadzenia etapu szkolnego.

Diagnoza wstępna  uczniów klas I wg wypracowanego formularza do 28.09.2018

Wychowawcy klas I przeprowadzają test otwarcia dokonując diagnozy każdego ucznia. Materiały do omówienia z rodzicami i w dokumentacji nauczyciela.

Uwzględnić wyniki diagnozy w planach pracy.

Zebranie z rodzicami klas I przed ślubowaniem

Ustalą wychowawcy klas I

Zebrania związane z przygotowaniem uroczystości ślubowania.
PAŹDZIERNIK    

Dzień Papieski

  Wystawa okolicznościowa poświęcona świętemu Janowi Pawłowi II i Dziełu Trzeciego Tysiąclecia.

Dzień Edukacji Narodowej

12.10.2018

wg. Zarządzenia Dyrektora szkoły

Akademie dla klasy I-VIII

Msza  święta w intencji żyjących i zmarłych nauczycieli naszej szkoły.

Ślubowanie klas I

5.10.2018

godz.17.00

(piątek)

Przygotowanie uczniów klas I do ślubowania:

- zapoznanie uczniów ze szkołą i jej najbliższą okolicą

- nauka hymnu państwowego i szkolnego

- przygotowanie części artystycznej

- przygotowanie dekoracji w salach lekcyjnych i w sali gimnastycznej

Wystawa  z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości Polski    
Zebrania z rodzicami  klas I-VIII

30.10.2018

(wtorek)

I-IV

Godz.16.30

IV-VIII

Godz.18.00

Poinformowanie o ocenach i sytuacji wychowawczej.

LISTOPAD    
Dzień Zaduszny 2.11.2018 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Organizacja zajęć wychowawczych.

100  rocznica Odzyskania

Niepodległości

9.11.2018

(piątek)

Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora szkoły

Uroczyste akademie

Dekoracje w salach lekcyjnych

Test wiedzy - 100 lat niepodległej Polski

21.11.2018 Dla klas I-VIII
Zabawa andrzejkowa

29.11.2018

(czwartek)

17.00-19.30

Przygotowanie : SU pod opieką p.E.Kozak

GRUDZIEŃ

Czekamy na Mikołaja

6.12.2018

(Mikołajki)

Mikołajki klasowe i szkolne.
Rocznica odsłonięcia pamiątkowej tablicy poświęconej Patronowi z okazji przyznania Nagrody Nobla

7.12.2018

(piątek)

g. 9.00

Złożenie kwiatów w miejscu poświęconym Patronowi szkoły z okazji kolejnej rocznicy śmierci .

Audycja transmitowana przez radiowęzeł

Dwuosobowe delegacje z obecnych w tym czasie

 klas I-VIII

Lekcje poświęcone Patronowi szkoły

Zebranie z rodzicami dla klas I-VIII rozpoczynające się sali gimnastycznej

11.12.2018

(wtorek)

Klasy I-IV 16.30

Klasy IVVIII 18

Poinformowanie o ocenach  , sprawy wychowawcze

37 rocznica wprowadzenia stanu wojennego

13.12.2018

Dekoracja na korytarzu

Informacja  o grożących ocenach niedostatecznych

do 21.12.2018 Przekazać rodzicom  informacje o grożących uczniom ocenach niedostatecznych

Wspólne kolędowanie

klas I-VIII

21.12.2018

(piątek)

Przygotowanie i prezentacja jasełek 
w amfiteatrze parafii Niepokalanego Serca Maryi

Udział w akcjach

charytatywnych

Grudzień

2018

Akcja „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”, „Mikołaj o Tobie nie zapomni” objęcie pomocą dzieci z rodzin ubogich z naszej szkoły

Przerwa świąteczna

Boże Narodzenie

23 - 31.12.

2018

Błogosławionych Świąt Narodzenia Pańskiego  Pracownikom, Uczniom

i ich Rodzinom życzy Dyrekcja Szkoły

STYCZEŃ  
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 2.01.2019 Zapewniamy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
Jasełka dla parafian

6.01.2019

Jasełka dla parafian zostaną wystawione po Mszy św.
 o godz.11.30 w amfiteatrze kościoła pw. Niepokalanego Serca Maryi
Wystawienie przewidywanych ocen za I semestr z zajęć edukacyjnych i zachowania

do 15.01.2019

do godz.15

Poinformowanie rodziców /opiekunów o przewidywanych ocenach z zajęć edukacyjnych i zachowania  poprzez skierowanie wiadomości mailowej o zamieszczeniu takich ocen w dzienniku elektronicznym.

Zabawy choinkowe

12.01.2019

Kl. I-IV  - godz.10-13

Kl.V-VIII – godz. 14-17

Spotkania z poczęstunkiem

Przygotowanie zabaw i prowadzenie       

w klasach  IV-VIII– Samorząd Uczniowski

 pod kierunkiem p. E. Kozak i  Rada Rodziców.

Szczegółowe informacje zawarte  będą w zarządzeniu Dyrektora szkoły.

Wystawienie ostatecznych ocen za I semestr z zajęć edukacyjnych i zachowania

do 25.01.2019

do godz.15

Poinformowanie rodziców /opiekunów o ostatecznych ocenach z zajęć edukacyjnych i zachowania  poprzez skierowanie wiadomości mailowej o zamieszczeniu takich ocen w dzienniku elektronicznym.

Zebrania klasyfikacyjne/

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

28.01.2019

(poniedziałek)

 

Posiedzenia Rady Pedagogicznej

28.01.2019

(poniedziałek)

godz.12.00

Zatwierdzenie wyników klasyfikacji

w I semestrze .

Zebrania z rodzicami

29.01.2019

(wtorek)

16.30
kl .I-IV

18.00

kl. V-VIII

Przekazanie informacji w wynikach semestralnych i osiągnięciach uczniów z zajęć edukacyjnych i zachowania na zakończenie I semestru  oraz poruszenie problematyki wychowawczej

Próbny sprawdzian klas VIII 30.01-1.02.2019

30.01 – j. polski

31.01 – matematyka/przyroda

1.02 – język angielski

Podsumowanie pracy za I semestr roku szkolnego połączone z apelem dot. bezpiecznego spędzania ferii zimowych

Klasy I-III g.10.45

5.02.2019

(wtorek)

Klasy IV-VII

6.02.2019

(środa)

 Apel podsumowujący wyniki osiągnięte

w I semestrze w sali gimnastycznej.

LUTY  
Oferta zajęć  w okresie ferii zimowych do 8.02.2019 Przygotowanie plakatów informujących o zajęciach podczas ferii zimowych – rodzaj zajęć, godziny , prowadzący – tablica szatnie i  parter

Ferie zimowe

11.02-22.02.2019

MARZEC
Dzień Kobiet

8.03.2019

 
KWIECIEŃ    
Zebrania z rodzicami

9.04.2019

(wtorek)

16.30
kl .I-III

18.00

kl. IV-VIII

Przekazanie informacji w wynikach semestralnych i osiągnięciach uczniów z zajęć edukacyjnych i zachowania na zakończenie I semestru  oraz poruszenie problematyki wychowawczej

Przerwa świąteczna- Wielkanocna  18.04 -23.04.2019

BŁOGOSŁAWIONYCH ŚWIĄT ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

WSZYSTKIM PRACOWNIKOM

ŻYCZY

 DYREKCJA SZKOŁY

Rocznica Uchwalenia

Konstytucji 3 Maja

30.04.2019

(wtorek)

Uroczysta akademia   z okazji  Święta  Konstytucji 3 Maja dla klas I- IV i V-VIII

Tematyka zajęć lekcyjnych – j. polski,

historia, godz.  z wychowawcą.

Dekoracja na I piętrze.

MAJ    

Ogólnoszkolne imprezy turystyczne

wg.harmonogr

maj -czerwiec

2019

Rajdy, wycieczki  według  wcześniej ustalonego harmonogramu oraz po uzgodnieniu z Dyrektorem szkoły.
Dzień wolny zajęć dydaktycznych 2.05.2019 Zajęcia wychowawcze
Święto Konstytucji 3 Maja 3.05.2019 Zapraszamy na miejskie uroczystości
Święto szkoły SP38 połączone z Jubileuszem 45 lecia szkoły

17.05.2019r.

(piątek)

Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora szkoły

Oceny niedostateczne do 14.05.2019r Poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych na koniec roku szkolnego

Sprawdzian kompetencji 

klas IV - VII

 20-31.05. 2019 Sprawdzian diagnostyczny odbywa o w wyznaczonym dniu o ustalonej godzinie dla wszystkich klas danego poziomu podczas zajęć lekcyjnych pod opieka nauczyciela uczącego.
Dzień Matki i Ojca 26.05.2019

Tydzień Rodziny. Przedstawienia  w ramach klas.

Dekoracja w salach lekcyjnych

Spotkania

z rodzicami przyszłych uczniów klas I

28.05.2019

(wtorek)

Godz. 17.00

-Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych i życzenia zorganizowania  zajęć z religii .

-Przedstawienie  programu i podręczników. .

CZERWIEC    
Dzień Dziecka

3.06.2019

poniedziałek

Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora szkoły
Sprawdzian  klas
I-III
Czerwiec 2019r  
Wystawienie przewidywanych ocen z zajęć edukacyjnych i zachowania

do 4.06.2019

do godz. 15

Wystawienie przewidywanych ocen za II semestr
Zebrania z rodzicami

6.06.2018

godz.16.30

I-IV

Godz. 18.00

V-VII

Wywiadówki ogólnoszkolne

1.Informacje końcoworoczne przekazane przez Dyrektora szkoły.

2.Program zakończenia roku szkolnego.

Wystawienie  ostatecznych ocen

12.06.2019

(środa)

 do godz.15

Wystawienia ocen za II semestr  za zajęcia edukacyjne i zachowanie

Parafialny Festyn Rodzinny   Prezentacja Szkoły w ramach festynu parafialnego.

Zebrania klasyfikacyjne/

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Rada Pedagogiczna

14.06.2019

(piątek)

Godz. 8.00

Godz.12.00

Klasyfikacja za II semestr –posiedzenie

 w komisjach:

klasy IV-VIII i prac. biblioteki  s.23

klasy I-III i prac. Świetlicy s.32

Zatwierdzenie wyników klasyfikacji

w II semestrze

Rozliczenie z podręczników rządowych   Zgodnie z ustaleniami pracowników biblioteki

Zakończenie klas III

14.06.2019 Uroczyste podsumowanie I etapu edukacyjnego w Sali gimnastycznej

20.06.2019 Dzień wolny od pracy
Zakończenie roku szkolnego

19.06.2019

(środa)

Wyjście klas I-VII  ze sztandarem  spod szkoły do kościoła

Msza Święta dziękczynna za zakończony rok szkolny 2018/2019

 

19.06.2019

 godz. 17.00

21.06.2019

(piątek)

 

Uroczyste pożegnanie uczniów klas VIII połączone z wręczeniem nagród.

Uroczyste akademie w sali gimnastycznej

 

 

 Podsumowanie wyników i osiągnięć uczniów.

Wręczenie nagród za wyniki w nauce i konkursy oraz dyplomów dla rodziców.

Klasy I – III  g.  8.30

 

Klasy IV – VII g.  11.00

Wręczenie świadectw uczniom klas I –VII-

LIPIEC/

SIERPIEŃ

 

WSPANIAŁEGO   WYPOCZYNKU  WSZYSTKIM   UCZNIOM I ICH RODZINOM

ŻYCZY  DYREKCJA  SZKOŁY

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 2.09.2019
Kategoria: