Piotr Dobrowolski

BIBLIOTEKA SZKOLNA

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38
IM. HENRYKA SIENKIEWICZA

W LUBLINIE

 

MIEJSCE, ROLA I ZADANIA WSPÓŁCZESNEJ BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Podstawą prawidłowego funkcjonowania każdej biblioteki szkolnej i wypełniania przypisanych jej zadań są akty normatywne oraz oparte na nich dokumenty szkoły, jak również normy i rozmaite dokumenty wyznaczające kierunki działań placówek oświatowych, w tym bibliotek szkolnych.

Do podstawowych dokumentów normujących pracę bibliotek szkolnych, wyznaczających ich miejsce, rolę i zadania należą:

- Statut szkoły;

- Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły;

- Szkolny zestaw programów nauczania;

- Plan rozwoju, wizja i misja szkoły;

- Akty normatywne (ustawy i rozporządzenia, normy);
- Plan pracy biblioteki szkolnej na dany rok szkolny.

Podstawowe funkcje i zadania bibliotek określa Ustawa

o bibliotekach (Ustawa z dnia 27.06.1997 r. o bibliotekach. (Dz.U.nr 85, poz. 539 z późn. zm.).

W myśl tej ustawy biblioteki:

- Służą zachowaniu dziedzictwa narodowego;

- Organizują i zapewniają dostęp do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej oraz światowej;

-Biblioteki szkolne służą realizacji programów nauczania i wychowania, edukacji kulturalnej i informacyjnej dzieci i młodzieży oraz kształceniu i doskonaleniu nauczycieli.

Do podstawowych zadań bibliotek,
zgodnie z ustawą, należą:

- gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych,

- obsługa użytkowników (głównie udostępnianie zbiorów, prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych i innych ośrodków oraz współdziałanie z archiwami w tym zakresie),

-prowadzenie działalności bibliograficznej, naukowo-badawczej, wydawniczej, edukacyjnej, popularyzatorskiej i instrukcyjno-metodycznej.

 

 

Zgodnie z sugestiami Ministerstwa Edukacji Narodowej z 2000 r. 

Biblioteki szkolne powinny pełnić rolę wielofunkcyjnych pracowni interdyscyplinarnych i dydaktycznych ośrodków informacji multimedialnej i internetowej, wspomagających realizację programów nauczania i wychowania, edukację kulturalną i informacyjną uczniów oraz wspierających ustawicznie kształcenie się nauczycieli.

Biblioteka w szkole jest przede wszystkim terenem pracy bibliotekarza z indywidualnym czytelnikiem, idealnym miejscem pracy z książką pod kierunkiem nauczyciela i samodzielnej inicjatywy ucznia. Swobodna, wolna od przymusu atmosfera i bezpośredni, nie skrępowany ocenami szkolnymi, kontakt ucznia z bibliotekarzem, jego, życzliwa porada, wolny dostęp do różnych źródeł informacji
o książkach i do innych zbiorów bibliotecznych stwarzają ogromne szanse prawidłowego obcowania uczniów z różnymi materiałami bibliotecznymi.

 

 

Biblioteka prowadzi działania z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej.

Podczas lekcji bibliotecznych oraz rozmów indywidualnych czytelnicy zdobywają podstawowe wiadomości użytkowania informacji, korzystania ze źródeł bibliotecznych i narzędzi informacyjnych.
Wszystko to sprzyja konstruowaniu się wzorca kultury czytelniczej ucznia, zaopatrując go w określony zespół kompetencji czytelniczych.

 

 

Źródłem cennych informacji jest prowadzona od kilku lat prenumerata czasopism:

1.Biblioteka w szkole, 2. Psychologia w szkole.

W   wykorzystując artykuły z czasopism metodycznych posiadamy scenariusze imprez szkolnych dla nauczycieli i wychowawców.

Dział 37 w naszej bibliotece poświęcony jest metodyce można tam znaleźć materiały które ułatwiają pracę dydaktyczno-wychowawczą:

-awans zawodowy nauczycieli,

-mierzenie jakości pracy szkoły,

-ocenianie uczniów,

-opis i analiza przypadku,

-pedagog szkolny,

-profilaktyka w szkole,

-programy szkolne,

-projekty edukacyjne,

-resocjalizacja dzieci i młodzieży,

-scenariusze z różnych przedmiotów,

-ścieżki edukacyjne,

-testy, sprawdziany osiągnięć ucznia.

W czytelni biblioteki można znaleźć również segregatory oraz teczki tematyczne dla uczniów i nauczycieli.

Są również dary przekazywane na rzecz biblioteki przez różne wydawnictwa (Juka, itp.), pracowników szkoły oraz uczniów.

Reasumując

biblioteka szkolna
jest pracownią interdyscyplinarną,
ośrodkiem informacji nie tylko
dla uczniów i nauczycieli, ośrodkiem edukacji czytelniczej i medialnej uczniów oraz częścią szkoły, która bierze udział w realizacji podstawowych funkcji placówki w stosunku do uczniów:
kształcąco-wychowawczej,
diagnostyczno-prognostycznej,
opiekuńczo-wychowawczej i kulturalno-rekreacyjnej. Jest miejscem, gdzie nie tylko udostępnia się zbiory biblioteczne, ale gdzie można oddziaływać
na użytkowników kształtując ich świadomość.

 

 

WYKAZ POZYCJI KSIĄŻKOWYCH
DO WYKORZYSTANIA NA LEKCJACH PRZEZ NAUCZYCIELI WYCHOWAWCÓW

T. Gordon „Wychowanie bez porażek”
T. Gordon „Wychowanie w samodyscyplinie”
T. Gordon „Wychowanie bez porażek w praktyce”
E. Perrott „Efektywne nauczanie”
D. Tripp „Zdarzenia krytyczne w nauczaniu. Kształtowanie profesjonalnego osądu.”
T. Pearson „Nauczyciel. Teoria i praktyka w kształceniu nauczycieli”
R. Portmann „Gry i zabawy przeciwko agresji”
M. Bogdanowicz, A. Adryjanek „Uczeń z dysleksją w szkole. Poradnik nie tylko dla polonistów”
M. Taraszkiewicz „Jak uczyć lepiej”
I Dzierzgowska „Rodzice w szkole”
Program komp. „Porusz umysł”
Niezgoda Ewa „Wywiadówka inaczej”
Danuta Sterny „ Oceniam, ucząc - poradnik dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej”
 

Jakie zadania realizuje nasza biblioteka?

Współpracujemy z Filią 24 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie; w tym roku planowane są min.: warsztaty tematyczne, spotkania autorskie z pisarzami literatury dziecięcej, lekcje biblioteczne związane z tradycjami świątecznymi oraz na temat twórczości Henryka Sienkiewicza.

- Realizujemy programy autorskie „Książki naszych marzeń”’ oraz Cyberbezpieczni w domu i szkole”,

- Pełnimy opiekę nad uczniami przed i po lekcjach,
- Organizujemy konkursy, wystawy, przygotowujemy gazetki ,
- Realizujemy zadania wynikające z bieżących potrzeb szkoły, doraźne zastępstwa, opieka i wyjścia z uczniami na konkursy.
-Nasza biblioteka to też centrum PCK; to tu realizujemy wszystkie akcje szkolne - w tym roku była już „Wyprawka dla Żaka”, a teraz mamy „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”, kolejne będą systematycznie ogłaszane w drugim semestrze; będziemy zapewne realizować „Gorączkę złota”
 
Interesujące portale:

http://www.literka.pl - portal edukacyjny - materiały, artykuły, publikacje dla nauczycieli.

http://www.profesor.pl - portal edukacyjny - materiały, artykuły, publikacje dla nauczycieli.

http://www.interklasa.pl/ - strona zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli dotycząca edukacji w szkole.

http://www.eduinfo.pl/ - akty prawne. Awans nauczyciela. Egzaminy. Publikacje czytelników.

http://www.scholaris.pl/ - Internetowe Centrum Zasobów Edukacyjnych

http://www.oswiata.org.pl/ - serwis zawiera wiele informacji zarówno dla nauczycieli - awans zawodowy, jak i dla uczniów - egzaminy, świadectwa itp.

http://www.zeszyt.pl/ - publikacje - przedmioty nauczania, scenariusze, konkursy, prezentacje multimedialne, kursy. Problemy wychowawcze, profilaktyka. Awans zawodowy.

http://www.nauczyciel.pl - portal edukacyjny

http://www.nauczyciel24.pl - świetne narzędzie do tworzenia testów online

http://www.ortograffiti.pl/nauczyciel/

http://www.wiw.pl - serwis edukacyjny

http://wikipedia.pl/ - encyklopedia internetowa

http://encyklopedia.pwn.pl/ - encyklopedia internetowa

 

Prawo oświatowe:

http://bip.men.gov.pl/

http://www.men.gov.pl/ - Strona MENu zawierająca akty prawne, projekty, programy, podręczniki, doskonalenie nauczycieli.

http://www.zce.szczecin.pl/ - Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne.

Awans zawodowy nauczyciela:

http://www.literka.pl/ - serwis poświęcony awansowi zawodowemu nauczycieli. Warto zerknąć, ponieważ zawiera pełną dokumentację do ściągnięcia, a także teksty ustaw i rozporządzeń.
http://www.edukator.org.pl/ - interesujący portal edukacyjny, możliwość publikacji, programy do ściągnięcia, wiele istotnych linków.

http://www.szkola.net/awans/ - serwis portalu Szkoła net. Materiały dydaktyczne, kursy, awans zawodowy.

http://www.scholaris.pl/ - organizacja awansu zawodowego. Zmiany w systemie awansu. Konstruowanie planu rozwoju zawodowego. Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego nauczyciela.

http://publikacje.edu.pl/ - publikacje edukacyjne nauczycieli, m.in.: awans zawodowy - akty prawne, materiały pomocnicze, katalog WWW.

http://www.nauczyciele.end.pl/ - internetowe publikacje nauczycieli, serwis zawiera informacje na temat m.in.: awans - aktualne rozporządzenia, awans - pytania i odpowiedzi.

http://www.awans.szkola.pl/ - serwis umożliwia i ułatwia publikacje materiałów z pożytkiem dla pozostałych nauczycieli.

http://www.szkola.net/awans/ - serwis dla nauczycieli, a w nim: publikacje, awans zawodowy, poradniki, ogłoszenia i inne.

http://www.awans.net/index.html - portal poświęcony sprawom awansu zawodowego nauczycieli. W serwisie m.in.: Poradnik dla kandydatów na n-la dyplomowanego. Jak przygotować dokumentacje dla komisji? Porady na temat awansu. Forum dyskusyjne, jak też archiwum publikacji nauczycielskich.

http://www.awans.oswiata.org.pl/ - Wszystko, co dotyczy awansu zawodowego nauczycieli. Kolejne stopnie awansu. Wsparcie ekspertów. Publikacje. Trudne pytania: procedura awansu, zmiany w systemie awansu. 

Edukacja wczesnoszkolna

Strony dla uczniów i nauczycieli:

Animate - umożliwia tworzenie animacji;

Arcademic Skill Builders - bezpłatne gry edukacyjne dla dzieci, duży wybór gier matematycznych nie niewymagających znajomości języka angielskiego;

Atak Piratów - ćwiczenia ułatwiające naukę pisania na klawiaturze;

Crayola - edytor graficzny dla dzieci;

Gry literowe - gry edukacyjne dla dzieci;

Interaktywna internetowa encyklopedia dla dzieci;

Kot jak malowany - komputerowe malowanki, ćwiczenia usprawniające posługiwanie się myszką;

Którą godzinę pokazuje zegar;

Odczytywanie miary odcinka;

PaintGo - prosty edytor graficzny;

Pisupisu - ćwiczenia ułatwiające naukę pisania na klawiaturze, zabawy słowne bajki, ćwiczenia z ortografii;

Sebran (zebra) – można stąd pobrać aplikację dla dzieci oferującą 12 gier edukacyjnych, które doskonalą umiejętności matematyczne i pozwalają ćwiczyć zapamiętywanie. Aplikacja dostępna w języku polskim;

StoryBird - serwis do tworzenia e-książeczek ilustrowanych piękną grafiką. Nauczyciel ma możliwość założenia konta, dodania klasy i założenia kont uczniów. Po zalogowaniu na swoje konto uczniowie piszą własne opowiadania, bajki, wiersze, ilustrują je obrazkami oferowanymi przez serwis. Do każdej zapisanej e-książeczki jest generowany adres URL i można opublikować ją w serwisie;

StoryJumper - serwis do tworzenia e-książeczek, które można ilustrować grafiką oferowaną przez serwis lub zaimportowaną z dowolnie wybranego nośnika;

Testy Matematyczne dla klas I-III;

TuxPaint - program graficzny dla dzieci;

Zrób własnego bałwana.

 

Interaktywne gry i zabawy dla dzieci kl.1-3

 Strony www. z interaktywnymi grami i zabawami dla dzieci. Dzięki nim dzieciaki mogą rozwiać swoje umiejętności a także poznawać świat i utrwalać zdobytą już wiedzę. Gry i zabawy tego rodzaju można wykorzystywać podczas zajęć interaktywnych, a także jaka propozycja zabaw i gier, które dzieci mogą wykonywać samodzielnie w domu. Dzieci uczą się, a zarazem się świetnie bawią! Gorąco polecam!!

 

 

http://www.wsipnet.pl/trening.html?przedmiot=12&poziom=1&x=53&y=10

http://matmania.szkola.kn.edu.pl/

http://ito.hg.pl/cyferki.html

http://www.buliba.pl/

http://www.zyraffa.pl/

http://www.opiekun.pl/strony-dla-dzieci2.php

http://www.abcmedia.pl/flash/gryizabawyonline1/gry_i_zabawy_on-line.html

http://www.dziecionline.pl/maluch/maluch.htm

http://www.panfu.pl/

http://www.real.pl/baw_sie_z_nami.php

http://www.misie.com.pl/

http://

ciufcia.pl/

 

Biblioteki cyfrowe
adresy

-http://fbc.pionier.net.pl/                

 

Federacja Bibliotek Cyfrowych – przeglądarka przeszukująca wszystkie biblioteki cyfrowe w Polsce

 

 

 

 

 

men

 

 

Rok szkolny 2017/2018 „Rokiem dla Niepodległej”

 

W związku ze zbliżającą się 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, Minister Anna Zalewska zapowiedziała, że obecny rok szkolny 2017/2018 będzie „Rokiem dla Niepodległej”.

MEN od kilku lat nadaje hasła przy okazji kolejnych inauguracji roku szkolnego, aby w ten sposób zwrócić uwagę na ważne idee i problemy związane z edukacją.

Kategoria: